ua
en
ru
СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Науковий збірник статей
Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання. Збірник статей / Відп. ред. В. Г. Матвіїшин. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – Випуск ІІ. – 228 с.

Зміст

Ботнаренко Н. М. Мотив «шляху/виходу» в творчості В. Стефаника і А. Чехова5-9

Василюк Х. В. Інтертекстуальні особливості використання біблійного сюжету у творі Марка Леві «Сім днів творіння»10-15

Глеб О. В. Роль інтерпретації при вивченні ліричних та ліро-епічних творів української літератури в старшій школі 16-20

Горєлова С. В. Інтертекстуальність парадигм поезії неокласиків і акмеїстів: компаративний аспект20-27

Девдюк І. В. Образ Кирила Тура у романі П. Куліша «Чорна рада» як героя байронічного типу28-32

Джочка І. Ф. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення часток як засобу формування мовленнєвої компетенції студентів32-40

Дячок С. О. Функції інтертекстуальності у творчості Ліни Костенко та специфіка їхньої репрезентації в процесі викладання літератури40-44

Жарик А. О. Методика компаративного вивчення творів сонетного жанру на уроках української і зарубіжної літератури44-53

Козлик І. В. Гносеолого-евристичні вектори творчої спадщини Ю. І. Cултанова54-61

Клюка Т. Л. Античні мотиви у художній структурі п’єси Юджина О’Ніла «Пристрасті під в’язами»61-67

Лісовська І. В. Гротескно-іронічна інтерпретація процесу механізації у романістиці О. Гакслі та українській прозі початку ХХ століття67-72

Мариновська О. Я. Теоретико-методологічні засади підготовки вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності у післядипломній освіті73-78

Мартинець А.М. Національна специфіка образа-персонажа та форми її прояву78-85

Матвіїшин В. Г. Європейське красне письменство у педагогічній та літературно–критичній діяльності родини Альчевських85-90

Мацевко-Бекерська Л. В. Спілкування чи комунікація: в пошуку методологічної домінанти викладання світової літератури91-100

Мочернюк Н. Д. Французька література в літературознавчій рецепції Святослава Гординського101-107

Нісевич С. І. Інтермедіальний характер жанру «акварель» в українській літературі кінцяxix – початку XX століття107-113

Рега А. С. «Спокутник і ключі землі» Василя Барки: риси християнського роману113-122

Рега Д. О. Ідейно-естетичні засади польського та українського футуризмів: типологічий аспект122-131

Ріжко О. Г. Проблема читацького сприйняття131-141

Савчук Н. Г. Навчально-методичний комплект з української літератури. Робочий зошит з друкованою основою141-148

Савчук Н. І. Методика вивчення важливих особливостей біографії та лірики Василя Симоненка в 11 класі148-154

Сав’юк А. М. Гуцульщина і гуцули в новелі Л. Захер-Мазох «Опришок»154-162

Слоньовська О. В. Шкільні підручники з української літератури для5-х та 6-х класів: авторські амбіції і реальні дефініції162-175

Спатар І. М. Жанротворча функція часопростору у творах Е. Ожешко «Тадейко» та О. Маковея«Самота»175-184

Ткачук Т. О. Типологія художнього мислення Станіслава Пшибишевського та Ольги Кобилянської185-191

Турчанська О. С. Художнє втілення архетипу «самість» у жіночій прозі O. Кобилянської та Е. Гаскеллі(на прикладі повісті «Царівна» та роману«Дружини і дочки»)191-199

Федик О. В., Маркус С. І. Самовиховання майбутніх педагогів засобом літературного слова199-205

Цівкач О. М. Театральні рецензії Стефанії Скварчинської(1926-1929 років) як документ розвитку польського провінційного театру205-212

Яцків Н. Я. Вплив імпресіонізму на структуру творів малого жанру Кетрін Менсфілд212-218

Ярошевич І. А., Зенкевич В. О. Методичні аспекти щодо вивчення жанру елегії у вищій школі(на матеріалі творів Т. Шевченка)218-225