ua
en
ru
СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Науковий збірник статей
Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. (На пошану пам’яті доктора філологічних наук, професора М. В. Теплінського та доктора філологічних наук, професора В. Г. Матвіїшина). Readings in Honour of Sultanov. Topical Problems of Literary Studies in Comparative Dimensions. Issue III Збірник статей / редкол.: І. В. Козлик (голова) й ін. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – Вип. ІІІ. – 420 с.

Метдологія літературознавства і теорія літератури

Козлик І. В. Методологічні орієнтири літературознавчої спадщини М. В. Теплінського6-12

Криворучко С. К. Сучасна перспектива наукових здобутків Володимира Григоровича Матвіїшина13-20

Lutsak S. Dynamizm jako kategoria dominująca w pracach literaturoznawczych Romana Gromiaka20-31

Свенцицкая Э. М.«Чужое слово» в поэзии русского модернизма: философские аспекты31-37

Мартинець А. М. До питання про ґенезу поняття «національний образ»37-44

Голод Б. Р. Диференціація та функціональне призначення лінгвостилістичних засобів вираження іронії в художньому тексті в рецепції вітчизняних та зарубіжних літературознавців44-52

Ткач Б. В. Релігійна лірика як теоретико-літературна категорія52-58

Панько О. І. Психологічні домінанти дитячої літератури: читацька рецепція59-68

Літературознавча Компаративістика

Гоч С. В. Українське питання як лейтмотив літературознавчого проекту В. Г. Матвіїшина69-77

Білас А. А. Нові риси до портрета Володимира Матвіїшина: перекладознавство та розмовність77-84

Кушнір І. Б. М. Гоголь у французьких перекладах: продовження традиції проф. В. Г. Матвіїшина84-94

Висоцька Н. О. Шекспіріана Дона Нігро (варіант рецепції класичної спадщини у сучасній драматургії США)95-108

Яцкевич М. Związki Tarasa Szewczenki z Wilnem i Litwą109-121

Голод Р. Б. Література«польського позитивізму» в літературно-критичній рецепції І. Франка121-128

Кравець Я. І. Василь Стефаник у французькомовному прочитанні128-140

Остапович О. Я. Ідіоматична тканина роману Патріка Зюскінда «Парфуми» в перекладі українською мовою140-149

Гуляк Т. М. Жіночий детектив І. Роздобудько і Д. Сейерс: компаративний аспект149-155

Зарубіжна література

Девдюк І. В., Кучера А. М. Імпресіоністичні тенденції в англійській літературі перших десятиліть ХХ ст.156-161

Яцків Н. Я. Засоби портретної характеристики у романі братів Ґонкурів «Жерміні Ласерте»162-17

Ткачук Т. О. Контроверсійність сприйняття творчості С. Пшибишевського у польському літературознавстві170-174

Вульчинська М.Czy umarli mówiąz nami? O nieziemskich rozrywkach młodopolskich literatów175-183

Мінцис Е. Є. Мариністика Джозефа Конрада: лінгвостилістичний аспект183-189

Андрусів У. Б. Асоціативне поле концепту любов у поетичній картині світу Яна Твардовського189-196

Тереховская А. В. «Руслан и Людмила»: сказка или поэма? К вопросу о жанровой и языковой специфике произведения А. С. Пушкина196-206

Белинская Е. В. Творческий диалог на рубеже веков: трансформация обрядового пространства в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» и повести И. А. Бунина «Деревня»206-213

Українська література

Хороб С. І. Театральність поетичної драматургії Олександра Олеся214-225

Мафтин Н. В. Роль стильових елементів у моделюванні архітектоніки малих епічних форм прози Ю. Яновського225-236

Чобанюк В. Я. Колористична семантика в структурі художнього тексту Григорія Косинки237-241

Залевська О. М. Художнє мислення Ростислава Єндика: дискурс експресіонізму241-246

Процюк Л. Б.«Вертеп» Людмили Старицької-Черняхівської в контексті української барокової драматургії246-251

Білокінь С. О. Автор та герой як учасники інтелектуальної гри (на матеріалі української інтелектуальної романістики ХХ століття)251-258

Коржик У. З. Жанрова різноманітність візуалів Миколи Луговика258-265

Методика викладання літератури: теорія і практика

Куцевол О. М. Проблема формування кваліфікованого читача в методичній спадщині Юрія Султанова266-278

Ніколенко О. М. Сучасний світ і реформування літературної освіти в Україні278-289

Мацевко-Бекерська Л. В. «Феномен краси» і сучасна літературна освіта289-299

Сафарян С. І. Формування читацької компетенції школярів в умовах особистісно орієнтованого навчання світовій літературі299-307

Кавецька Л. А. Робота вчителя та учня з підручником: типовий підхід і творча ініціатива307-314

Глеб О. В. Особливості інтерпретації лірики у старших класах з поглибленим вивченням української літератури314-321

Скоморовська Н. Б. Використання проблемного підходу для розвитку критичного мислення учнів321-329

Зорій М. В. Аналіз інтертекстуальної основи твору Оси Ґан Шведер «Сни шовкопряда» як шлях до розуміння тексту читачем329-336

Козиева В. В. Духовно-нравственное воспитание школьников в процессе лингвистического анализа художественного произведения на примере изучения повести Э. Портер «Поллианна»336-345

Соколова Т. Є., Гарна С. Ю. Удосконалення літературної освіти школяра за допомогою програм самореалізації особистості345-352

Ціко І. Г. Методичні принципи формування етнокультурних знань учнів 5-7 класів у процесі вивчення світової літератур353-359

Мовознавство

Пена Л. І. Діалектизми в ідіостилі Галини Турелик359-365

Берегова Т. И., Мазурук И. Н. Проявления градации процессуального признака в творчестве Иосифа Бродского доэмигрантского периода366-374

Тишківська Н. Я. Графічні засоби текстотворення у постмодерністській прозі374-382

Пелехата О. М. Семантичні особливості функціонування деад'єктивів з-nie у творі Jarosława Iwaszkiewicza «Matka Joanna od Aniołów»383-388

Барчук М. В. Росіянізми в українській літературній мові Галичини середини ХІХ століття(на матеріалі перемиських друків та«Зорі Галицької»)388-392

Думчак І. М. Явище антонімії в українських пареміях392-397

Калашніков Г. Д. Спортивна термінологія як засіб формування професійних якостей студентів спортивних спеціальностей397-406

Мицан Д. М. Параметричні прикметники у складі соматичних фразеологізмів української, російської і польської мов406-412