ua en ru

СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Науковий збірник статей

Електронне видання

Малишівська І. Екзистенціалізм як домінуюча складова художньої дійсності роману Коліна Вілсона «Паразити свідомості»: інтертекстуальний аналіз (укр. мовою)

Мета Статтю присвячено інтертекстуальному аналізу художньої дійсності роману Коліна Вілсона «Паразити свідомості». Метою статті є здійснення інтертекстуальної інтерпретації твору англійського автора крізь призму філософії екзистенціалізму, представленої на літературній арені роботами Ж.–П. Сартра та А. Камю.

Дослідницька методика У дослідженні використано інтертекстуальний аналіз для виявлення ідейної взаємозумовленості між текстом твору К. Вілсона та літературно-філософськими працями Ж.-П. Сартра та А. Камю; типологічний метод для вивчення формально-змістових аналогій та відмінностей творів К. Вільсона, Ж.-П. Сартра, А. Камю; метод екзистенціальної інтерпритації тексту для характеристики поєднання теоретичних засад екзистенціалізму з їх практичним втіленням.

Результати У статті здійснено інтертекстуальний аналіз твору К. Вілсона «Паразити свідомості», виокремлено найбільш значущі інтертекстульні одиниці, що увиразнюють екзистенціа¬лістську дійсність роману. Завдяки проведеному дослідженню відзначено новаторське бачення автора уставлених екзистенціалістських засад, присутніх у працях французьких авторів.

Наукова новизна Незважаючи на достатнє вивчення творчості Коліна Вілсона у зарубіжних виданнях, у сучасному українському літературознавстві практично відсутні роботи присвячені аналізу його літературно-філософського доробку, зокрема їхній інтертекстуальній складовій. Стаття спрямована на створення підґрунтя для проведення подальшої дослідницької роботи у цьому напрямку.

Практичне значення Дана стаття може використовуватись для подальшого вивчення англійського літературного дискурсу ХХ століття з позицій філософії екзистенціалізму. Основні положення роботи можуть бути корисними при написанні курсових, дипломних та інших наукових робіт.

Ключовi слова: інтертекстуальність, екзистенціалізм, художня дійсність, свідомість, боротьба, свобода, абсурдність.

dx.doi.org/10.15330/sch.2017.6.169-178

Повернутися до змісту Перейти до статті