ua
en
ru
СУЛТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ
Науковий збірник статей
Технічні вимоги до статей

Формат

Текст статті подається в електронному виді: редактор Microsoft Word 2003 з розширенням doc або rtf. Кегль – 14. Шрифт Times New Roman. Абзацний відступ – 1,25 см. Електронний варіант надсилається в редакцію за адресою (e-mail): [email protected]

Структура статті

Стаття повинна містити наступні елементи: постановка проблеми,огляд літератури, новизна, мета, актуальність, методологія (теоретична база дослідження), результати дослідження, обговорення та висновки, література.

Композиція

Стаття складається зі вступного інформаційного блоку, основної частини і літератури.

Інформаційний блок подається в наступних мовних варіантах, розташованих послідовно один за одним: мовою статті, англійською мовою, українською мовою (у випадку необхідності – додатково російською мовою).

Інформаційний блок повинен містити: назву статті, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва закладу, де працює або навчається автор, адресу закладу, електронну пошту автора, індекс UDC (УДК – універсальна десяткова класифікація) і анотацію.

Анотації

Обов’язковими є основні, розширені (200-250 слів) анотації англійською мовою та мовою, якою написана стаття. За необхідності (якщо стаття написана не українською і не російською мовою) подається додаткова скорочена анотація українською мовою (100-150 слів).

Структура розширеної анотації:мета статті – одне-два речення; дослідницька методика – три-чотири речення; результати дослідження – чотири-п’ять речень; наукова новизна – одне-два речення; практичне значення – два-три речення; ключові слова (тобто актуальні терміни) – три-п’ять слів.

Оскільки анотація є самостійним джерелом інформації, що використовується в науковометричних базах даних, бажано, щоб їх структура була такою: вступне слово про тему дослідження («The article deals with»; «This article examines the…»; «In this article, I explore…»); мета наукового дослідження («The aim of this study»); опис теоретичного знакчення роботи («The article gives a detailed analysis of…»); опис методології; основні результати («This article reports the results of a…»; «The main idea of the article is…»); висновки («The article is of interest to…»); практичне значення дослідження («The article is of great help to…»).

Відомості про авторів

Входять в склад вступних інформаційних блоків, де розташовуються після назви статті (див. опис вступних інформаційних блоків).

На окремій сторінці (або в окремому файлі) повідомляється адреса (для України бажано вказати відділення Нової Пошти), на яку буде надісланий авторський примірник і номер мобільного телефону для зв’язку з авторм в процесі підготовки статті до друку.

Супровідні документи

Для авторів без наукового ступеня, необхідна рецензія наукового керівника.

Оформлення цитат

Цитати в тексті оформляються за взірцем «», цитата в цитаті оформляється «„ ”». Після цитати в квадратних дужках вказується номер джерела зі списку використаної літератури і сторінка: [5, с. 6].

Оформлення бібліографічного списку

Після основної частини слід подати два списки використаної літератури: 1) оформлений за вимогами ДАК України, під заголовком ЛІТЕРАТУРА 2) базовий список, під заголовком «REFERENCES», джерела у якому повинні бути розміщення згідно з латинським алфавітом і, який визначає єдину для обох списків нумерацію джерел і оформляється за Гарвардським стилем.

Обсяг статті

Орієнтовний обсяг статті – 0,5 друкованого аркуша (12 сторінок формату А4, стандартні поля, міжрядковий інтервал 1,5), але на менше 0,33 друкованого аркуша (8 сторінок формату А4, стандартні поля, міжрядковий інтервал 1,5)